Magyar Iparvárosok II.: Komló

 

„Komló egy elmaradott kis falu – szép külvárosokkal.”*

 

Komló neve mára egybeforrt a szénbányászattal, amely a 18. század közepe óta határozza meg a település sorsát és képét. Bár a kitermelés mára szinte megszűnt, a komlóiak lelkesen ápolják évszázados hagyományaikat, a félig lebontott/összeomlott bányaépületek pedig minden odalátogatót emlékeztetnek a szebb napokra. A mecseki szénbányák, és így Komló fejlődése, több iparvároshoz hasonlóan az 1950-es évek elején kapott nagy lendületet, néha kicsit talán túl nagyot is, a teljesítménykényszer ugyanis több baleset okozója lett. Mai posztunkban a baranyai bányaváros életéből villantunk néhány képet, egyik kalauzunk pedig rendhagyó módon Moldova György lesz, aki 1955-ben maga is dolgozott néhány hónapot Komló bányáiban.

zobak_levegobol.jpg

A Zobák-akna egy légifelvételen.

Kevéssé ismert, hogy Komló története sem az iparosodással kezdődött: már a rómaiak is letelepedtek a környéken - a ma Pécsként ismert Sopianae mellett Mecsekjánosiban, Mecsekfalun, Zobák-pusztán - amelyet több lelet, őrtorony és villa (mármint a lakóépület, nem az evőeszköz) maradványok is tanúsítanak. A mai Komlót először 1256-ban említik egy oklevélben, ekkor még Villa Complov-ként.

35491007.jpg

Középkori templom romjai Komlón

A középkor folyamán végig a pécsváradi apátság birtokában volt, egészen 1526-ig. A törökök 1543-ban vették birtokba a térséget; egyes források szerint az egyik pécsváradi pasának annyira megtetszett Komló, hogy egy nyaralót is építtetett a faluban. A török kor, és az évtizedekig elhúzódó háborúk alatt Komló is csaknem elnéptelenedett, 1697-ben mindössze 9 lakosa volt.

komlo1922.png

Lakótelep 1.0.: Munkáslakások Komlón 1922-ben

A 18. század közepétől indult meg a bányászat, a fejlődést pedig a század végén megjelenő német telepesek is segítették, a másik fő húzóerőt pedig a sikondai fürdő jelentette. Komlónak 1910-ben 1500 lakosa volt (mintegy harmaduk német származású), ami 1956-ra 22 000 főre, az 1990-es évek elejére pedig 31 000-re növekedett. A fekete gyémánt felfedezéséről így ír Sipos Antalné A mecseki szén című tanulmányában:

"A szén felfedezését a térségben a 18. század második felére teszik. Az első előfordulást hivatalosan 1769-ben jelentették be. A szénmedencéhez tartozó legfőbb települések: Pécs, Komló, Magyaregregy, Szászvár, Máza, Hidas, Mecseknádasd, Pécsvárad, Hird. A mintegy 320 km2 területen az államosítás előtti időszakban három tulajdonos osztozott: a Pécs vidéki bányákat az 1829. március 13-án alakult Első Dunagőzhajózási Társaság szerezte meg a 19. század második felében (Pécsbánya, Vasas, Szabolcs). A komlói bányát 1909-ben a Magyar Államkincstár vásárolta meg, míg az észak-mecseki bányák 1868-tól a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten nevű részvénytársaság, 1898-tól az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. tulajdonába kerültek. Ez utóbbit 1925-ben anyavállalata, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. magába olvasztotta, így a mecseki szénmedencében is jelentős vagyonhoz jutott."[1]

akna1933.png

Az Új-akna (később Kossuth-I.) egy 1933-as képeslapon

Komlón a szénbányászat eleinte rendszertelenül, több éves kihagyásokkal folyt; az első táró a Hársastetőn nyílt meg, ezt a század utolsó évtizedétől több hasonló (Glanzer-, Adolf-, Szerencse-táró) követte, 1898-ban pedig megnyílt az első függőleges akna, az Anna-akna is. A komlói bányászat 19. század végi fejlesztésében kulcsszerepet játszott Engel Adolf pécsi vállalkozó. A bányákat kisvasutak szolgálták ki, és hamar megindult a villamosítás is: 1884-től pedig előbb világításra, később munkagépek meghajtására használtak áramot. 

7943.jpg

A római katolikus templom 1938-ban (FORTEPAN)

A fejlődés a környező településeket is érintette: 1925-ben nyílt meg például  Mecsekszabolcson az István-, majd két évvel később Pécsbányatelepen a Széchenyi-akna. A Komló melletti Zobák-pusztán 1943-tól indultak jelentősebb munkálatok, a gyökeres változást azonban az 1949 és 1954 közötti időszak jelentette. Ekkorra összesen négy új, vagy helyreállított bányaüzem működött Komlón; az időszak végén 11 000 ember, a lakosság fele dolgozott a bányákban. A legjelentősebb aknák az Anna-akna mellett a Zobák-, Béta-, a III-as-akna, valamint a Kossuth-altáró voltak. Érdeklődők itt tekinthetnek meg a település környéki bányákról egy jó kis térképes-fényképes összefoglalót.

beta01.jpg

A Béta-akna, az elmaradhatatlan vörös csillaggal

A település végül 1951-ben kapott városi rangot, az itteni bányák fő feladata pedig 1956 tavaszától a Dunai Vasmű szénellátása lett. Bár a komlói szén végig magyar kézben maradt, a térség több bányája szovjet tulajdonba került, azokat a MESZHART (Magyar-Szovjet Hajózási Rt.) üzemeltette egészen a vegyesvállalat 1953-as felszámolásáig.

16726.jpg

Látkép, 1951. Jobbra, a háttérben a templom (Imre/FORTEPAN)

Ahogy a fenti képen is látható, Komló az 1950-es évek elején még őrizte falusias jellegét: hasonló településeket ma is láthatunk a Bükkben, illetve Pápa környékén a Bakonyban. A frissen érkezett több ezer munkás elhelyezésére hamarosan itt is panelházak, lakótelepek, egész városrészek (Kökönyös, Béta, Szállásfalu, Kenderföld) épültek ki. Az első épületek - a sztálinvárosiakhoz hasonlóan - inkább hasonlítottak a 30-as évek szovjet lakóházaihoz; ahogy a Duna-parti városban, itt is figyeltek a zöldterületek kialakítására. A város építéséhez itt is toboroztak önkénteseket, valamint a bányákban rabokkal, és katonákkal is dolgoztattak. Nem köztudott, de az 1950-es években (és később is) is léteztek munkaszolgálatos egységek, ahová részben a "megbízhatatlanokat", "osztályidegeneket", részben pedig a szakmunkásokat sorozták. A munkásalakulatok parancsnoka 1956-ban egy ismert alak, bizonyos Maléter Pál volt...

91621.jpg

Városház tér, 1953.: balra a Főposta és Tanácsháza (a mai Városháza), jobbra a Pártbizottság épülete (UVATERV/FORTEPAN)

„Az 1950-es években még a pécsi szénmedence bányáiban termelték a legtöbb szenet. 1956-ban az egész mecseki szénmedence termelése 2,38 millió tonna szenet tett ki, ebből a Pécs vidéki szénbányák részesedése 1,2 millió tonna volt (55,2%), a Komlói szénbányák 0,95 millió tonna (40,0%), az Északmecseki szénbányák 0,23 millió tonna kőszenet (9,7%) termeltek. A komlói szenet kokszosítani lehetett, ezért a Sztálinvárosi (Dunai) Vasműbe szállították. A komlói szénbányák napi termelése az 1950-es évek első felében 300 vagon fölé emelkedett. A komlói szén iránti kereslet folyamatosan emelkedett. Komlón az ötvenes években 26 ezer letelepített és ingázó munkás dolgozott.” - írja Rozs András a mecseki bányavárosok 1956-os szerepét ismertető tanulmányában. [2]

31253.jpg

A Petőfi tér 1958-ban, balra látható Fekete Géza Bányász című szobra. (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Ahogy már említettük, Moldova György 1955-ben érkezett először Komlóra, "hirtelen felindulásból", és a város azóta is fontos szerepet játszik életében.

„Először 1955 májusában, 21 éves koromban mentem le ebbe a baranyai bányászvárosba. Nevét korábban csak a toborzó plakátokból ismertem: „…Jöjjetek Komlóra építeni szocialista hazánkat! Várnak a komlói széncsata hősei!…” Hirtelen indulatomban szántam rá magam, hogy leutazzam ide, akkoriban jelent meg az első novellám nyomtatásban, botrány tört ki körülötte, és én egy időre ki akartam lépni élt és volt világomból. Néhány hónapot dolgoztam is Kossuth-bányán. Utoljára 2004 decemberében, már túl a hetvenedik évemen jártam lent, körülnézni, úgy lehet, búcsúzkodni.”[2]

petofi_ter_ma.png

Ugyanaz a tér napjainkban. A szobor szerencsére nem veszett el, csak átalakult, illetve elköltözött. Ma itt található.

Bármilyen fellengzősen is hangzik: Komló számomra a szocializmus leglátványosabb, már-már jelképpé emelt vállalkozását jelentette. Egy kis, ötvenvagonos bányából a magyar széntermelés legfontosabb bázisát fejlesztették ki, a 3-4 ezres falu pedig 30 ezres várossá vált. Sehol nem vívtak keményebb és több áldozattal járó harcokat ezekért a célokért, mint itt a föld alatt. Nem akarom azt állítani, hogy a bányászok „magasztos eszmék” nevében szálltak le a mélybe, nem piaci bérben dolgoztak, fizetésük a műszakpótlékokkal, prémiumokkal, hűségjutalommal az akkori átlagkeresetek kétszeresét is kitette, de nem is átlagos szinten kellett teljesíteniük, az egészségüket, sokszor az életüket adták viszonzásul. Teljes joggal emelkedtek a korszak jelképes, hősi alakjaivá.[3]

31251.jpg

Kökönyös városrész 1958-ban: szellős és modern. A terméskő díszítés kifejezetten barátságosra sikerült Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Mivel az első időszakban a lakosság jelentős részét férfiak tették ki, fontos volt megfelelő munkásszállók kiépítése. Bár e sorok írója nem sok munkásszállón fordult meg, az eddig látottakhoz képest a komlói a lehetőségekhez mérten kényelmesnek és jónak tűnik a lentebb látható 1963-as kép alapján.

31256.jpg

A Bányász Legényszálló, előtte az étteremmel (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

A szocialista korszakban (illetve korábban is) teljes joggal kiemelt státuszban levő, a legnehezebb fizikai munkák egyikét végző bányászok (a nőtlenek, illetve nem komlóiak) ilyen körülmények között pihenhették ki fáradalmaikat.

28642.jpg

A Bányász Legényszálló egy szobája (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Megfigyelhető, hogy a társalgó falát is bányászati témájú képek díszítették. A bányák meghatározó szerepét emellett az utcanevek is kiválóan mutatták: a korban megszokott Sallai Imre, Ságvári Endre és társaik mellett volt ugyan Zrínyi tér is, a prímet azonban a bányászattal kapcsolatos elnevezések vitték: a Bányász, Vájáriskola és Tröszt utcák mellett ma is létezik a Jó szerencsét utca, amely a bányászok hagyományos köszönéséről kapta nevét. Az élet persze itt sem volt habostorta, a gyors, erőltetett iparosodás és jelentős belső migráció komoly gondokat okozott, amelyeket csak fokozott a diktatúra osztályszemlélete.

A gyors iparosítás és az erőltetett bányaművelés, valamint az építőipari, közlekedési, kereskedelmi, kommunális és szociális infrastruktúra sietős ütemben történt kiépítése jelentős társadalmi mozgást és feszültségeket is teremtett Komlón az 1950-es években, hasonlóan az egyidejűleg a semmiből fölépült más „szocialista" városok társadalmi gondjaihoz. Az Alföldről képzetlen, volt mezőgazdasági munkások települtek be a komlói lakótelepek bérlakásaiba, akiknek mind a munka, mind az új lakásban, a városban élés körülményei idegenek voltak. A bányászok és a más fizikai munkások között sok úgynevezett osztályidegen is előfordult, akik az 1945 előtti arisztokrácia, középosztály, értelmiség rétegeiből „deklasszálódtak" az ötvenes évek MDP politikája következtében.[4]

28649.jpg

A Legényszálló társalgója, 1963. (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN

Komló, akárcsak a többször említett Sztálinváros is a megalkotni kívánt "szocialista emberek" számára épült, így a kommunista vezetésnek itt is hasonló megrázkódtatást okoztak az 1956-os megmozdulások. Október 25-én a legtöbb aknánál munkástanácsokat választottak, amit ekkor még a Városi Pártbizottság is támogatott, ugyanis ezzel akarta levezetni a feszültségeket, és elejét venni a megmozdulásoknak. Ennek ellenére másnap spontán tüntetések kezdődtek, amelyek résztvevői a rabtárborban őrzött foglyokat akarták kiszabadítani, de ezt a nagyatádi lövészezred megerősítésként kivezényelt katonái megakadályozták. Ezt követően a Kökönyös városrészben kővel dobálták meg a rendőröket, akik csak könnygázgránátokkal és figyelmeztető lövésekkel tudták feloszlatni a tömeget (szerencsés módon sebesülés sem történt), amely végül a pártház elé vonult. A pártházból tüzet nyitottak a tömegre, aminek következtében egy vájár életét vesztette, a tömeg feloszlott, többeket őrizetbe vettek.

28648.jpg

Egy 1963-as felvétel a várost átszelő vasútról, amelyen jól látható a régi település és az új lakótelepek is. (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Másnap folytatódtak a tüntetések, amelyeket először a tűzoltók bevetésével próbáltak szétoszlatni, de ez csak a nagyatádi katonák ismételt beavatkozása után sikerült. Az események 28-án durvultak el: az államvédelem épülete előtt többeket őrizetbe vettek, a katonák pedig megakadályozták a fogolytábor lakóinak kitörését és a bányászok robbanószerhez jutását is. A Zobák-aknánál állomásozó rendőrök Bonyhádról Pécsre tartó forradalmárokkal csaptak össze, aminek következtében egy fő meghalt és többen megsebesültek. Ennek ellenére másnap győzött Komlón is a forradalom, megalakult a Város Nemzeti Tanács.

28647.jpg

 A fentebbi felvétel "folytatása". Középen láthatóak a Városház tér épületei, jobbra a pártházzal (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Nemzetőrség is alakult, valamint megindult a rabok szabadon engedése, azonban "a közbűntényes elítéltek miatt azonban a probléma még többször előkerült."[4]

31-én több tüntetés zajlott a városban: a rendőrség ekkor már tehetetlen volt, és a katonák sem akartak beavatkozni. A tömegek keményebb fellépést és a régi karhatalom, valamint vezetők távozását sürgette - ez utóbbi a kommunista funkcionáriusok letartóztatásával le is zajlott. November 3-tól érkeztek hírek a szovjet intervencióról:

„Turner István nemzetőr parancsnok azt javasolta, hogy a Komló felé vezető utakat le kell zárni és alá kell aknázni, így a Zobák-akna, a Pécs és a Magyarszék felé vezető utakra robbanó anyagot kell kiszállítani. E terv mellé állt Pulszky katonatanács-elnök is. A Városi Nemzeti Tanács tagságának kisebbik része, közöttük Merkel Ottó esztelennek tartotta az ellenállást. Meiszter Tivadar, a Nemzeti Tanács elnöke azt javasolta, hogy küldjenek parlamentereket a Pécs felőli útszakaszra. Szlavek [János] alezredes [a Béta-aknai munkászászlóalj parancsnoka] is ellenezte a tervet, a szovjet csapatok elleni katonai ellenállás értelmetlenségének és a lakosságra való veszélyességének tudatában, s csak látszólag egyezett bele a védelmi terv végrehajtásába.”[5]

28717.jpg

Kökönyös, 1958 (Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

Végül Turner álláspontja diadalmaskodott, a forradalmárok a rendőröktől és katonáktól szerzett fegyverekkel összecsaptak a szovjet alakulatokkal. Egy szakaszuk Zobák-aknánál kézifegyverekkel megtámadott négy tankot, aminek következtében nyolcan vesztették életüket, sokan megsebesültek. Ezt követően szovjet-magyar egységek "tisztogató" akciókba kezdtek Komló környékén.

A „tisztogatás" során a rendőröknek és a karhatalmistáknak is volt embervesztesége, egy honvéd százados, a forradalmárok közül pedig a rendőrségi jelentés szerint 50 fő esett el a novemberi harcokban. A komlói ellenállók és az úgynevezett „Mecseki Láthatatlanok" közötti összeköttetésről, kapcsolatról nincs adat. (…) Komló város területén 1956. október 26-a és november 18-a között 12 ember kapott halálos lövést. Közülük Buhony Gyula az október 26-i tüntetés során. ”[9]

15809.jpg

A Bányász Emlékmű 1975-ben (MHSZ/FORTEPAN)

Bár a fegyverek elhallgattak, a forradalom azonban nem ért véget; a munkástanácsok Pécsen, és Komlón is december közepéig sztrájkoltak, de végül nem jártak sikerrel. Az élet lassan visszatért a megszokott kerékvágásba; az 1957 tavaszától megindult megtorlások során a komlói forradalmárok viszonylag enyhe ítéleteket kaptak, ugyanakkor többen elvesztették állásukat, vagy alacsonyabb beosztásokba kényszerültek.

29122.jpg

A megváltozott Városház tér 1969-ben. A nekünk háttal álló Lenin-szobor 1960-ban készült, Marton László alkotása Lechner Nonprofit Kft.  Dokumentációs Központ/FORTEPAN)

A bányákban folyamatosan zajlott a kitermelés, javarészt kézi erővel, ami nem csak megterhelő, de igen veszélyes is volt. A veszélyeket fokozta a mecseki bányákban nem ritka sújtólégrobbanás is. A legtragikusabb eset 1974. november 12-én következett be, ekkor hét bányász vesztette életét és huszonnégyen sebesültek meg. A robbanás erejét jól jellemzi, hogy „hogy mintegy 400 köbméter szenet, fedőkőzetet dobott ki és negyven méter hosszúságban megtöltötte a vágatot. Előzetes becslés szerint több mint 100 000 köbméter metán szabadult fel, ami több bányatérséget árasztott el.”  A bányászok évszázados szolidaritását jól mutatta, hogy a robbanást követően az összes szomszédos akna személyzete bajba jutott társaik mentésére indult. Az addigi balesetekben elhunyt bányászoknak 1973-ban állítottak emlékművet, amelyet ifj. Szabó István tervezett, és ma is megtekinthető a Bányász-parkban.

zobak_1.png

A Tolna Megyei Népújság tudósítása a robbanásról, 1974. november 14.

A két nappal későbbi cikkben emellett írnak arról is, hogy a robbanás a bányában jelentős károkat nem okozott, annak többi részén folytatódott a termelés, és szerencsés módon tizennyolc sebesült bányász már másnap hazatérhetett. A törmelék eltakarítása november 15-én vette kezdetét. Arról, hogy milyen körülmények között dolgoztak a bányászok, és milyen viszonyok uralkodtak az aknákban, jó képet ad egyebek mellett ez a filmrészlet, amelyet a Zobák bányában vettek fel.

Az 1960-as és 1970-es évek aranykora után a hanyatlás az 1980-as években indult meg, részben a bányák kimerülése, részben a gazdaságtalan munkamódszerek, illetve a kereslet csökkenése miatt.

 4452asd123.png

Ez pedig egy 1976-os hír, egy másik gázkitörésről, amely ezúttal szerencsére nem követelt áldozatokat (Tolna Megyei Népújság, 1976. január 15.)

"Az 1980-as évek második felére a Mecseki Szénbányák Vállalat is a csőd szélére került. A bányaüzemek veszteségesen termeltek. A vállalat a szocializmus éveiben kiemelt helyzetet élvezett, különösen a komlói szénbányászat, amelyet elsősorban a Dunai Vasmű kiemelt kokszszén-bázisaként fejlesztettek. Termelése túlszárnyalta a pécsi kerületét is. Az 1980-as évek közepén egy gigantikus, 28 milliárd forintba kerülő állami beruházást terveztek. Ez már nem valósulhatott meg, a létszám és teljesítmény csökkenését a korszerűsített technológiával sem lehetett ellensúlyozni. 1986-ban a veszteséges vállalat ellen megindult a szanálási eljárás, de a veszteség növekedését ezzel sem lehetett megállítani. A fejlesztési programot 1988-ban leállították, azt szép csendesen felváltotta egy túlélési program." - olvashatjuk A mecseki szén című tanulmányban.[10]

88085.jpg

Kossuth-bánya, 1973: indul a népesvonat (Urbán Tamás/FORTEPAN)

A lassú leépülést és az elkerülhetetlen változásokat Moldova is megemlítette; bár a rendszerváltásról alkotott véleményével lehet vitatkozni (ahogy bárki máséval is), tény, hogy a bányabezárások nagyon visszavetették Komlót annak ellenére, hogy az utolsó tárna 2000-ig működött, igaz jelentősen lecsökkent kapacitással.

Később magának Komlónak a sorsában éltem meg a legteljesebb bukását a szocializmus kísérletének, a reménytelen utóvédharcoktól a végső kudarcig. A bányászat és maga a bányász is számon kívül került, sorra lezárult a Kossuth-, Béta-, Zobák-akna, a város olyan lett, mint maga az ország, mindennapos gondokkal küszködik az igazi kibontakozás reménye nélkül.[10]

367_20030223_155656.jpg

A Béta-akna mai állapotában

A Zobák-aknát 2000. január 31-én zárták be végleg. Ahogy máshol is, itt is napjainkig tartanak a szakmai és politikai viták a bányabezárásokról, és a jövőképről, de ez már egy (?) másik történet...

„Különféle kétségbeesett átcsoportosítási és átszervezési kísérletek következtek, de ezek csak lelassították, ám el nem odázhatták az üzemek felszámolását. Béta és Kossuth megszűnte után 2000. január 31-én Zobák-bányából is felhozták az utolsó szénnel telt csillét, oldalán a lefelé fordított kettős kalapács és a tetejét elborító koszorúk jelezték, hogy több mint száz év után megszűnt a komlói mélyművelésű szénbányászat. A „gyászbeszédet” Turza István bányamérnök tartotta: »…Temetjük a jelenlegi technikai színvonalon gazdaságosan ki nem termelhető 74 millió tonna szénvagyont, melyet a VII. szint felett otthagyunk, beleértve a benne rejlő mintegy 2000 millió köbméter metán energiáját is, azzal, hogy a kincs hasznosítása az utókorra vár…Temetjük a 17 3450 00 tonna szén kitermelésével járó fizikai-szellemi erőfeszítéseinket és kudarcainkat. Temetjük a bányákhoz fűződő reményeinket, csodavárásainkat, a munkahelyeinket… az elmúlt 10 évben 55 ezer bányamunkás távozott a szénbányászatból… 192a közeljövőben további 15 ezer bányász hagyja el választott szakmáját. Temetjük végül életünk és a sorsunk Zobák-bányához kötődő kisebb-nagyobb darabját, örökös hiányérzettel és különösen azokkal, melyekkel 69 társunktól elbúcsúztunk [ennyi áldozatot követeltek a katasztrófák – M. Gy.] …Az Ótestamentum átvitt gondolatával búcsúzom: »Megmérettél, megszámláltattál és túlságosan nehéznek találtattál!« Utolsó jó szerencsét!”[11]

muhod.png

Komló műholdképe: jól látszik a vasút, balra középen a régi község, illetve az új városrészek. Jobboldalt alul Zobák-puszta.

Végezetül egy másik film, amelyet az 1970-es évek végén rögzítettek 8 mm-es szalagra, és a ma is vígan futó múzeumszökevény Ikarusok és a Jack Russell terrier mellett jól látható rajta a város szerkezete, és érezhető annak hangulata is.

1] Sipos Antalné: A mecseki szén ArchívNet 10. évf. 2010/3.

[2] Rozs 10. o.

[3] Moldova 4. o.

[4] Uo.

[5] Rozs 38. o.

[6] Rozs 25. o.

[7] Rozs 46. o.

[8] Rozs 69. o.

[9] A mecseki szén

[10] Moldova 4. o.

[11] Moldova 191-192. o.

Források:

Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet (szerk.): A Mecsek bányászatának története (kiállítási háttéranyag), Pécs, 2010

Moldova György: Az utolsó töltény 4. Urbis Kiadó, Budapest, 2005.

Rozs András: Baranya megyei bányaüzemek és bányász települések az 1956-os forradalomban in: Bircher Erzsébet – Schuller Balázs szerk.: Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére. Központi Bányászati Múzeum Közleményei 5., Sopron, 2006.

Sipos Antalné: A mecseki szén ArchívNet 2010/3.

Tolna Megyei Népújság 1974. november 14.

Tolna Megyei Népújság 1974. november 15.

Tolna Megyei Népújság 1976. november 15.

Ajánlott irodalom:

Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története, Budapest: Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1952.

Babics András: A komlói kőszénbányászat története, Pécs, Dunántúli Tudományos Intézet, 1958.

Moldova György: Tisztelet Komlónak! Magvető, Budapest, 1977 (a nyitó idézet ebből a könyvből származik, a szerző egy miniszteri rangú látogatónak tulajdonítja I. kötet, 317. o.)